top of page

D'Kënschtler | les artistes | the artists :

Den Organisatiounscomité mécht all Joer e Choix vun Kënschtler déi invitéiert ginn fir beim KonschTour auszestellen. 

Beim Veiner KonschTour – esou wéi och bei allen aneren Ausstellungen vun ViArt – stellen exclusiv professionell Kënschtler hier Wierker aus. Domat distanzéiert sech de Veiner KonschTour vun de sëllechen Hobby-Mäert uechter d'Land.

 

Wann Dir e Konschtwierk vun engem professionellen Kënschtler kaaft, kaaft Dir e Stéck vun senger Liewensgeschicht, e Stéck Erfahrung voll Schwees, Frust, Hoffnung, Freed, Léift a Passioun.

 

Ausserdem ass et fir hien net nëmmen eng hëllefräich finanziell Ënnerstëtzung, mee och eng wertvoll moralesch Ënnerstëtzung an Unerkennung vun senger harder Aarbescht an Ausdauer.

An souguer wann Dir näischt kaaft, all konstruktiv Kritik hëlleft engem Kënschtler a senger Aarbescht virunzekommen. 

 

Dofir kommt kuken an entdeckt eis national a regional Kënschter an hier Wierker.

 

Le comité d'organisation fait chaque année une sélection d'artistes qui sont alors invités à exposer lors du KonschTour.

Le "KonschTour" est une exposition réservée aux artistes professionnels.

Ainsi le "KonschTour" cherche à se distinguer des marchés artisanaux semés un peu partout à travers le pays. 

 

Lorsque vous achetez une oeuvre d'un artiste professionnel, vous achetez une part de sa vie, de son expérience, de sa sueur, de ses frustrations, de son expériences, de sa joie, de son amour et de sa passion.

En plus, pour l'artiste cela n'est pas seulement un soutien financier, mais aussi un soutien moral et une reconnaissance de son travail et de son endurance.

Et même si vous n'achetez rien à l'artiste, toute critique constructive l'aide à progesser dans son travail.  

 

Pour cela, venez découvrir nos artistes nationaux et régionaux et leurs oeuvres.

Each year, the organizing committee makes a selection of artists who are then invited to exhibit during the KonschTour.

The "KonschTour" is an exhibition reserved for professional artists. Thus the "KonschTour" seeks to distinguish itself from the craft markets scattered all over the country.

When you buy a work from a professional artist, you are buying a piece of their life, their experience, their sweat, their frustrations, their experiences, their joy, their love and their passion.

 

Moreover, for the artist this is not only a financial support, but also a moral support and a recognition of his work and his endurance.

 

And even if you don't buy anything from the artist, any constructive criticism helps him to progress in his work.

For this, come and discover our national and regional artists and their works.

 

bottom of page