top of page

D'Kënschtler | les artistes | the artists :

Den Organisatiounscomité mécht all Joer e Choix vun Kënschtler déi invitéiert ginn fir beim KonschTour auszestellen. 

Beim Veiner KonschTour – esou wéi och bei allen aneren Ausstellungen vun ViArt – stellen exclusiv professionell Kënschtler hier Wierker aus. Domat distanzéiert sech de Veiner KonschTour vun de sëllechen Hobby-Mäert uechter d'Land.

Professionell Kënschtler, dat heecht: Kënschtler déi vun hierer Konscht liewen (respektiv probéieren z'iwwerliewen), a wou d'Qualitéit stëmmt.

 

Wann Dir e Konschtwierk vun engem professionellen Kënschtler kaaft, kaaft Dir e Stéck vun senger Liewens-geschicht, e Stéck Erfahrung voll Schwees, Frust, Hoffnung, Freed, Léift a Passioun. Ausserdem ass et fir hien net nëmmen eng hëllefräich finanziell Ënnerstëtzung, mee och eng wertvoll moralesch Ënnerstëtzung an Un-erkennung vun senger harder Aarbescht an Ausdauer.

An souguer wann Dir näischt kaaft, all konstruktiv Kritik hëlleft engem Kënschtler a senger Aarbescht virunzekommen. 

 

Dofir kommt kuken an entdeckt eis national a regional Kënschter an hier Wierker.

 

Le comité d'organisation fait chaque année une sélection d'artistes qui sont alors invités à exposer lors du KonschTour.

Le "KonschTour" est une exposition réservée aux artistes professionnels.

Ainsi le "KonschTour" cherche à se distinguer des marchés artisanaux semés un peu partout à travers le pays. 

Artistes professionnels, cela veut dire qu'il vivent (ou essayent de vivre) de leur travail artistique et dont la qualité est infaillible. 

 

Lorsque vous achetez une oeuvre d'un artiste professionnel, vous achetez une part de sa vie, de son expérience, de sa sueur, de ses frustrations, de son expériences, de sa joie, de son amour et de sa passion.

En plus, pour l'artiste cela n'est pas seulement un soutien financier, mais aussi un soutien moral et une reconnaissance de son travail et de son endurance.

Et même si vous n'achetez rien à l'artiste, toute critique constructive l'aide à progesser dans son travail.  

 

Pour cela, venez découvrir nos artistes nationaux et régionaux et leurs oeuvres.

The organizing committee makes each year a selection of artists who are then invited to exhibit during the KonschTour.

There are only professional artists invited to show their work at the "KonschTour". So we split from the hobby-art-markets which you can find in any village.

Professional artists, that means artists who live from their artistic work and where the quality is obvious.

If you buy an artwork from a professional artist, you buy a piece of his life and help him to survive. 

 

But even if you don't buy any of his work, just come and have a look at what he does, and give him a constructive feedback to help him progress.

So just come and discover our national and regional artists and their work.

 

bottom of page