top of page

Wat ass ViArt a.s.b.l.? | Qui est ViArt a.s.b.l.? | What is ViArt a.s.b.l. ?

Den Organisatiouns-Comité vun der a.s.b.l. ViArt beméit sech drëm fir d'Konscht zu Veinen ze promouvéieren a Veinen als kulturell Stiedchen nees opbléien ze lossen. 

Wien mir sinn:

Marie-Josée KERSCHEN (Presidentin)Ania POLFER (Vice-Presidentin), Maciej KARCZEWSKI (Tresorier), Christiane SCHMALEN (Secretärin), Rol BACKENDORF (Administrateur), Michael BAERENS (Administrateur), Raymond GAASCH (Administrateur), Mady GORGES (Administrateur), Gutz (Grafiker), Claudine Pint-Lieners (Co-Organisateur KonschTour), Gerard Claude (Co-Organisateur KonschTour)

 

Iwwert ViArt:

D'Organisatiounsteam vum KonschTour huet sech offiziell zesumme gedoen a sou gouf 2017 doraus d'a.s.b.l. ViArt.

Fir de KonschTour, deen op den 3 Piliere vu Veinen baséiert "Kultur, Natur, Gastronomie", hu mir vun Ufank u gekuckt, fir mat minimalem Budget – mat Hëllef vun de KultOureilen, dem Naturpark Our an aus eiser eegener Täsch – de Projet op d'Been ze kréien.

Mee elo, wou dat Ganzt e Schratt méi wäit ass, an aner Dimensiounen unhëlt, si mir – e klenge Grupp vun Benevolen – op d'Hëllef vu Memberen, Donateuren a Sponsoren ugewisen. Dofir wäer mir immens frou, wa mir Iech fir eisen globale Projet "Kënschtlerstiedchen" begeeschtere kéinten an Dir eis mat enger Memberskaart oder engem finanziellen Don op de Kont vu ViArt a.s.b.l. géift ënnerstëtzen. Gäre kënne mir Iech dann och als Donnateur/Sponsor mat ärem Logo op all eisen Imprimeeën ernimmen.

Ënnerstëtzt eis:

D'Bank Coordonneeë vu ViArt a.s.b.l. :

BGLLLULL

LU11 0030 4327 8101 0000

Memberskaart: 30€/Joer

Membre Donateur/Sponsor*:

Bronze: 100€/Joer

Sëlver: 250€/Joer

Gold: 500€/Joer

*Sponsor-Kontakt: mady@viart.lu

NOUS PROMOUVONS L'ART VISUEL A VIANDEN

Qui nous sommes:

Marie-Josée KERSCHEN (présidente), Ania POLFER (vice-présidente), Maciej KARCZEWSKI (trésorier), Christiane SCHMALEN (secrétaire), Rol BACKENDORF (administrateur), Michael BAERENS   (administrateur), Raymond GAASCH (administrateur), Mady GORGES (administrateur), Gutz (infographiste), Claudine Pint-Lieners (Co-Organisateur KonschTour), Gerard Claude (Co-Organisateur KonschTour)

 

A propose de ViArt:

L'association de ViArt a été fondée 2017 par l'équipe organisant le KonschTour qui a lieu chaque année pendant la Pentecôte.

Suite au succès dès la première édition du KonschTour en 2013, les artistes locaux de l'équipe organisatrice du KonschTour ont créé cette association pour mieux promouvoir l'art visuel à Vianden.

Mais, pour pouvoir agir, nous – un petit groupe de bénévoles – avons besoin de votre soutien, en achetant une carte de membre ou en faisant du sponsoring pour nos événements.​

Soutenez-nous:

Les coordonnées bancaires de ViArt:

BGLLLULL

LU11 0030 4327 8101 0000

membre: 30€/année

membre donateur/sponsor*:

bronze: 100€/année

argent: 250€/année

or: 500€/année

*contact sponsor: mady@viart.lu

WE PROMOTE VISUAL ART IN VIANDEN

Who we are:

Marie-Josée KERSCHEN (President)Ania POLFER (Vice-President), Maciej KARCZEWSKI (Treasurer), Christiane SCHMALEN (Secretary), Rol BACKENDORF (Administrator), Michael BAERENS (Administrator), Raymond GAASCH (Administrator), Mady GORGES (Administrator), Gutz (graphic designer), Claudine Pint-Lieners (Co-Organisator KonschTour), Gerard Claude (Co-Organisator KonschTour)

About ViArt:

The non-profit-making organisation ViArt was created 2017 by the team responsible for the KonschTour, which takes place each year on Pencost.

Since the first edition of the KonschTour back in 2013, the event has sprouted a huge success so that the organisation team, consisting of local artists, got together and formed an association with the aim to promote the visual arts in Vianden.

However, to be able to do this we – a small group of volunteers – need your support, by buying a membership card or sponsoring the different events.

Support us:

The banking details of ViArt:

BGLLLULL

LU11 0030 4327 8101 0000

Membership: 30€/year

Sponsoring membership*:

bronze: 100€/year

silver: 250€/year

gold: 500€/year

*sponsoring contact: mady@viart.lu

bottom of page