Gastronomie mat engem spezielle KonschTour-Menü
Gastronomie avec un menu spécial KonschTour
Gastronomie with a special KonschTour-menu

 

 

Wéinst der Pandemie sinn d'KonschTour-Menuer dëst Joer fir matzehuelen respektiv fir ënnerwee z'iessen.

A cause de la pandémie, cette année les menus KonschTour sont à emporter.

Because of the pandemic, the KonschTour menus are to go.

Hôtel-Restaurant-Pizzeria PETRY

15 Rue de la Gare, L-9420 Vianden

Tél.: +352 83 41 22

Menu 35 € : 

>>> am Viraus ze bestellen bis den 20.05.2021 <<<

Kaale Plat: mat Ham (réih an gekacht), Saumon fumé, Salami, réiht Geméis (réih mat Dip), Baguette, Kéis an Drauwen, 

1,4L Flësch letzebuerger Wäin an 1,2L Waasser.

>>> à commander en avance jusqu'au 20.5.2021 <<<

Assiette froide: avec jambon (fumé et cuit), saumon fumé, salami, légumes (cru avec sauce), baguette, fromage et raisins, 

bouteilles de 1,4L de vin luxembourgeois et 1,2L d'eau.

>>> has to be ordered until 20.05.2021<<<

Cold plate: with ham (smoked and cooked), smoked salmon, salami, vegetables (raw with sauce), baguette, cheese and grapes, 

1.4L bottle of Luxembourg wine and 1.2L bottle of water.

Hôtel-Restaurant VICTOR HUGO

1 Rue Victor Hugo, L-9414 Vianden

Tél.: +352 83 41 60 1

Menu 35 € : 

>>> am Viraus ze bestellen bis den 20.05.2021 <<<

Kaale Plat: mat Ham (réih an gekacht), Saumon fumé, Salami, réiht Geméis (réih mat Dip), Baguette, Kéis an Drauwen, 

1,4L Flësch letzebuerger Wäin an 1,2L Waasser.

>>> à commander en avance jusqu'au 20.5.2021 <<<

Assiette froide: avec jambon (fumé et cuit), saumon fumé, salami, légumes (cru avec sauce), baguette, fromage et raisins, 

bouteilles de 1,4L de vin luxembourgeois et 1,2L d'eau.

>>> has to be ordered until 20.05.2021<<<

Cold plate: with ham (smoked and cooked), smoked salmon, salami, vegetables (raw with sauce), baguette, cheese and grapes, 

1.4L bottle of Luxembourg wine and 1.2L bottle of water.

BERFIN GRILL Kebab & More

21 Grand-Rue, L-9410 Vianden

Tél.: +352 661 732 297

Menu : geschwënn ... | bientôt ... | soon ...

Boulangerie artisanale AU CROISSANT D'OR

31 Grand-Rue, L-9410 Vianden

Tél.: +352 83 41 40

Menu : geschwënn ... | bientôt ... | soon ...

Restaurant-Auberge BEIM HUNN

114 Grand-Rue, L-9411 Vianden

Tél.: +352 83 43 68

Menu : geschwënn ... | bientôt ... | soon ...