CONTACT us ...

The ViArt team:

Marie-Josée KERSCHEN – president

Ania POLFER – secretary
Rol BACKENDORF – administrator

Branka DJORDJEVIC – administrator

Maciej KARCZEWSKI – treasurer

Kelly KLAPP – translator

Joé HEINTZEN – commune member

 

You want to support us?

Become an ordinary member of ViArt: 25€/year

Become an artist member of ViArt: 50€/year

Become a sponsor of ViArt: minimum 250€/year

BIC/SWIFFT: BGLLLULL 

IBAN: LU11 0030 4327 8101 0000

Unter der Telefonnummer der Veiner Konstgalerie +352 621520943 können Sie nur während der Öffnungszeiten unserer Ausstellungen jemanden erreichen.

On the phone number of the Veiner Konstgalerie +352 621520943 you can only reach someone during the opening hours of our exhibitions.

Au numéro de téléphone de la Veiner Konstgalerie +352 621520943 nous sommes joignables seulement pendant les heures d'ouverture de nos expositions.

Als einfachen Member (fir 25€/Joer) gitt Dir iwwert d'Aktualitéiten vun der a.s.b.l. ViArt informéiert an Dir kritt d'Invitatiouns-kaarten fir eis Evenementer.

D'Kënschtler Memberskaart (fir 50€) ass obligatorech fir all d'Kënschtler déi bei den ViArt Aktivitéiten matmaachen! 

Als Sponsor (fir minimum 250€/Joer) kritt Dir och nach Invitatiounskaarten fir eis spezial VIP- Evenementer an äre Logo gëtt op all eisen Printen publizéiert (Kaarten, Poster, Brochuren, ...).

As an ordinary member (for 25€/year) you'll stay informed about the activities of ViArt a.s.b.l. and you'll receive invitation cards to our events.

If you participate as an artist in events organized by ViArt, the artist membership card (for 50 € / year) is mandatory!

As a sponsor (for at least 250€/year) you'll receive special invitation cards for our VIP events and your logo will be added on all our prints (flyer, posters, books, ...).

En tant que simple membre (pour 25€/an), vous resterez informés sur les activités de ViArt a.s.b.l. et vous recevrez les cartons d'invitations pour nos événements.

Si vous participez en tant qu'artiste aux événements organisés par ViArt, la carte de membre d'artiste (pour 50€/an) est obligatoire! 

En tant que sponsor (pour au moins 250€/an), vous recevrez en plus les invitations aux événements VIP et votre logo figurera sur tous nos imprimés (cartons, affiches, brochures, ...).

Wanns Du e professionelle Kënschtler bass (also keen Hobby-Kënschtler) a bei eisen Evenementer wëlls matmaachen, dann schéck eis w.e.g. eng kuerz Beschreiwung vun Dir an denger Konscht, mat engem Link op deng Internetsäit, per Message.

Eise Comité decidéiert – mat demokrat-eschem Vote – wéi eng Kënschtler vun eis invitéiert ginn fir bei eisen verschid-denen Evenementer matzemaachen.

Et versteht sech vum selwen, datt all Aussteller en aktive Member vun der a.s.b.l. ViArt muss sinn, an datt beim Verkaf e puer Prozent un d'Organisation vun der a.s.b.l. ginn.

If you're a professional artist (it's your job and not only your hobby) and you'd like to be a part of our events, please send us a message presenting yourself and your work, with a link to your website.

Various Artists – who have been chosen by our committee by democratic vote – will then be invited to take part of our different events.

It goes without saying that each exhibiting artist must be an active member of the a.s.b.l. ViArt and that a percentage of its sale will be retained for the organization of the a.s.b.l.

Si vous êtes artiste professionnel (c'est votre métier, ne pas juste un loisir) et que vous aimeriez participer à nos événements, veuillez nous envoyer un message dans lequel vous vous présentez ainsi que ce que vous faites, avec un lien sur votre page web.

Notre comité choisit – par vote démo-cratique – les artistes qui sont alors invités à participer à nos différents événements.

Cela va de soi que chaque artiste exposant doit être membre actif  de l'a.s.b.l. ViArt et qu'un pourcentage de sa vente sera retenu pour l'organisation de l'a.s.b.l.

Siège Social: VEINER KONSTGALERIE: 6, impasse Léon Roger L-9410 VIANDEN | G.D. Luxembourg | Europe

Contact: ViArt a.s.b.l. | 6, impasse Léon Roger L-9410 VIANDEN | viart[at]viart.lu | T.: (+352) 621520943

 

DROITS D'AUTEURS: ViArt Graphic Designs by Gutz, ViArt Webpage Design by Ania Polfer, German text corrections by Marie-Josée Kerschen, English text corrections by Kelly Klapp and Ariel Wagner-Parker, French text corrections by Ania Polfer, KonschtmArt illustration by Zahrée Veerman, Photos by: Ania Polfer, Bolly, Gérard Claude, Gery Oth, Gutz, Marie-Josée Kerschen, Naturpark Our.

 

Last update: X.2020

Counter since Januar 2018