top of page

CONTACT

The ViArt team (season 2023/24)

Marie-Josée KERSCHEN (Presidentin)

Ania POLFER (Vice-Presidentin)

Maciej KARCZEWSKI (Tresorier)

Christiane SCHMALEN (Sekretärin)

Rol BACKENDORF (Administrateur)

Michael BAERENS (Administrateur)

Raymond GAASCH (Administrateur)

Mady GORGES (Administrateur)

Jengel KLASEN (Gemengerepresentant)

 

You want to support us?

> Become an ordinary member of ViArt for only 30€/year

> Become a sponsor of ViArt:

bronze = 100€/year

silver = 250€/year

gold = 500€/ year

BIC/SWIFFT: BGLLLULL 

IBAN: LU11 0030 4327 8101 0000

Your message has been sent | Votre message a bien été envoyé

Unter der Telefonnummer +352 621520943 können Sie die Präsidentin von ViArt a.s.b.l. erreichen.

On the phone number +352 621520943 you can reach the president of ViArt a.s.b.l.

Vous pouvez contacter la présidente de ViArt a.s.b.l. au numéro de téléphone +352 621520943

Als einfachen Member vun ViArt (fir 30€/Joer) gitt Dir iwwert d'Aktualitéiten vun der a.s.b.l. ViArt informéiert an Dir kritt d'Invitatiouns-Kaarten fir eis Evenementer.

Déi Memberskaart ass obligatorech fir all d'Kënschtler déi bei den ViArt-Aktivitéiten matmaachen!

As an ordinary member (for 30€/year) you'll stay informed about the activities of ViArt a.s.b.l. and you'll receive invitation cards to our events.

If you participate as an artist in events organized by ViArt, this membership card is mandatory!

En tant que simple membre (pour 30€/an), vous resterez informés sur les activités de ViArt a.s.b.l. et vous recevrez les cartons d'invitations pour nos événements.

Si vous participez en tant qu'artiste aux événements organisés par ViArt, cette carte de membre est obligatoire!

Wanns Du e professionelle Kënschtler bass (also keen Hobby-Kënschtler) a bei eisen Evenementer wëlls matmaachen, dann schéck eis w.e.g. eng kuerz Beschreiwung vun Dir an denger Konscht, mat engem Link op deng Internetsäit, per Message.

Eise Comité decidéiert – mat demokrat-eschem Vote – wéi eng Kënschtler vun eis invitéiert ginn fir bei eisen verschid-denen Evenementer matzemaachen.

Et versteht sech vum selwen, datt all Aussteller en aktive Member vun der a.s.b.l. ViArt muss sinn, an datt beim Verkaf e puer Prozent un d'Organisation vun der a.s.b.l. ginn.

If you're a professional artist (it's your job and not only your hobby) and you'd like to be a part of our events, please send us a message presenting yourself and your work, with a link to your website.

Various Artists – who have been chosen by our committee by democratic vote – will then be invited to take part of our different events.

It goes without saying that each exhibiting artist must be an active member of the a.s.b.l. ViArt and that a percentage of its sale will be retained for the organization of the a.s.b.l.

Si vous êtes artiste professionnel (c'est votre métier, ne pas juste un loisir) et que vous aimeriez participer à nos événements, veuillez nous envoyer un message dans lequel vous vous présentez ainsi que ce que vous faites, avec un lien sur votre page web.

Notre comité choisit – par vote démo-cratique – les artistes qui sont alors invités à participer à nos différents événements.

Cela va de soi que chaque artiste exposant doit être membre actif  de l'a.s.b.l. ViArt et qu'un pourcentage de sa vente sera retenu pour l'organisation de l'a.s.b.l.

bottom of page