top of page

CONTACT us ...

The ViArt team:

Marie-Josée KERSCHEN (Presidentin)

Ania POLFER (Secretärin)

Maciej KARCZEWSKI (Tresorier)

Zahrée VEERMAN (Administrateur)

Rol BACKENDORF (Administrateur)

Branka DJORDJEVIC (Administrateur)

Raymond GAASCH (Administrateur)

Joé HEINTZEN (Gemengerepresentant)

 

You want to support us?

> Become an ordinary member of ViArt for only 25€/year

> Become an artist member of ViArt for 25€/year + 25€ exhibition fees / year

> Become a sponsor of ViArt for minimum 250€/year

BIC/SWIFFT: BGLLLULL 

IBAN: LU11 0030 4327 8101 0000

Your message has been sent | Votre message a bien été envoyé

Unter der Telefonnummer +352 621520943 können Sie die Präsidentin von ViArt a.s.b.l. erreichen.

On the phone number +352 621520943 you can reach the president of ViArt a.s.b.l.

Vous pouvez contacter la présidente de ViArt a.s.b.l. au numéro de téléphone +352 621520943

Als einfachen Member (fir 25€/Joer) gitt Dir iwwert d'Aktualitéiten vun der a.s.b.l. ViArt informéiert an Dir kritt d'Invitatiouns-kaarten fir eis Evenementer.

D'Kënschtler Memberskaart (fir 50€) ass obligatorech fir all d'Kënschtler déi bei den ViArt Aktivitéiten matmaachen! 

Als Sponsor (fir minimum 250€/Joer) kritt Dir och nach Invitatiounskaarten fir eis spezial VIP- Evenementer an äre Logo gëtt op all eisen Printen publizéiert (Kaarten, Poster, Brochuren, ...).

As an ordinary member (for 25€/year) you'll stay informed about the activities of ViArt a.s.b.l. and you'll receive invitation cards to our events.

If you participate as an artist in events organized by ViArt, the artist membership card (for 50 € / year) is mandatory!

As a sponsor (for at least 250€/year) you'll receive special invitation cards for our VIP events and your logo will be added on all our prints (flyer, posters, books, ...).

En tant que simple membre (pour 25€/an), vous resterez informés sur les activités de ViArt a.s.b.l. et vous recevrez les cartons d'invitations pour nos événements.

Si vous participez en tant qu'artiste aux événements organisés par ViArt, la carte de membre d'artiste (pour 50€/an) est obligatoire! 

En tant que sponsor (pour au moins 250€/an), vous recevrez en plus les invitations aux événements VIP et votre logo figurera sur tous nos imprimés (cartons, affiches, brochures, ...).

Wanns Du e professionelle Kënschtler bass (also keen Hobby-Kënschtler) a bei eisen Evenementer wëlls matmaachen, dann schéck eis w.e.g. eng kuerz Beschreiwung vun Dir an denger Konscht, mat engem Link op deng Internetsäit, per Message.

Eise Comité decidéiert – mat demokrat-eschem Vote – wéi eng Kënschtler vun eis invitéiert ginn fir bei eisen verschid-denen Evenementer matzemaachen.

Et versteht sech vum selwen, datt all Aussteller en aktive Member vun der a.s.b.l. ViArt muss sinn, an datt beim Verkaf e puer Prozent un d'Organisation vun der a.s.b.l. ginn.

If you're a professional artist (it's your job and not only your hobby) and you'd like to be a part of our events, please send us a message presenting yourself and your work, with a link to your website.

Various Artists – who have been chosen by our committee by democratic vote – will then be invited to take part of our different events.

It goes without saying that each exhibiting artist must be an active member of the a.s.b.l. ViArt and that a percentage of its sale will be retained for the organization of the a.s.b.l.

Si vous êtes artiste professionnel (c'est votre métier, ne pas juste un loisir) et que vous aimeriez participer à nos événements, veuillez nous envoyer un message dans lequel vous vous présentez ainsi que ce que vous faites, avec un lien sur votre page web.

Notre comité choisit – par vote démo-cratique – les artistes qui sont alors invités à participer à nos différents événements.

Cela va de soi que chaque artiste exposant doit être membre actif  de l'a.s.b.l. ViArt et qu'un pourcentage de sa vente sera retenu pour l'organisation de l'a.s.b.l.

bottom of page