top of page
Veiner Nëssmoort

Säit 2018 gëtt de Veiner Nëssmoort vun der "Veiner Nëssmoort a.s.b.l." organiséiert, a ViArt huet säitdem e Stand do, mat:

NOCINO – hausgemaachte Nësslikör

> VEINER SCHOCK – hausgemaachte Schockolasbotter mat Noss uewendropp (nei: elo 2 Zochten: normal an vegan)

> LIMONELLATA – hausgemaachte Zitroune-Gebees

Postkaarten mat verschiddene Vuen vum Konschtwierk op der Staumauer, dat de Kënschtler Klaus Dauven am Kader vum 10. Anniversaire vum KonschTour realiséiert huet.

> Memberskaart vun ViArt (30€)

 

2020: de Nëssmoort gouf dëst Joer wéinst der Pandemie ofgesot.

2021: ViArt mécht bei der mini Versioun vum Nëssmoort dëst Joer net mat.

An der Veiner Konstgalerie ass dee Weekend d'Ausstellung "Les sinistrés" ze gesinn (14:00-18:00 Auer).

2022: ViArt huet rëm e Verkafstand an der Grussgaass, nierft dem Bäcker "Au Croissant d'Or"

2023: ViArt huet säi Stand an der Grussgaass, bei der Mauer fir an d'Veiner Konstgalerie (nierft dem Bäcker "Au Croissant d'Or".)

Seit 2018 wird der Nussmarkt von der "Veiner Nëssmoort a.s.b.l. organisiert und ViArt hat seitdem ein Stand dort, mit:

NOCINO – hausgemachter Walnusslikör

> VEINER SCHOCK – hausgemachter Schokobrotaufstrich mit Walnüssen obendrauf (neu: jetzt 2 Sorten: normal und vegan)​

> LIMONELLATA – hausgemachte Zitronen-Marmelade

Postkarten mit verschiedenen Ansichten des Kunstwerks, das der Künstler Klaus Dauven im Rahmen des 10-jährigen Jubiläums der KonschTour an der Staumauer geschaffen hat.

> die ViArt-Mitgliederkarte (30€)

 

2020: der Nussmarkt wurde dieses Jahr wegen der Pandemie abgesagt.

2021: ViArt nimmt dieses Jahr bei der mini Version des Nussmarktes nicht teil.

In der Veiner Konstgalerie ist an dem Wochenende die Ausstellung "Les sinistrés" zu sehen (14:00-18:00 Uhr).

2022: ViArt hat wieder einen Verkaufstand in der Grand-Rue, neben dem Bäcker "Au Croissant d'Or".

2023: ViArt hat seinen Stand in der Grand-Rue, bei der Mauer zur Veiner Konstgalerie (neben dem Bäcker "Au Croissant d'Or".)

Since 2018 the nutmarket is organized by the "Veiner Nëssmoort a.s.b.l. and ViArt has since then a market stall there, with:

> NOCINO – homemade Walnut liqueur

> VEINER SCHOCK – homemade chocolate butter with nuts on the top (new: 2 different: normal and vegan)

> LIMONELLATA – homemade lemon jam

Postcards with different views of the artwork created on the dam wall by the artist Klaus Dauven as part of the 10th anniversary of the KonschTour.

> the ViArt membership card (30€)

 

2020: this year, the nut market is not happening because of the Pandemie.

2021: ViArt does not participate in small edition of the nut market this year.

That week-end, you can see the art exhibition "Les sinistrés" at the Veiner Konstgalerie (2 to 6 p.m.).

2022: ViArt as again a market stall. You can find us at the Grand-Rue, close to the bakery "Au Croissant d'Or".

2023: You'll find the ViArt market stall at the Grand-Rue, where is the wall to the Veiner Konstgalerie (next to the bakery "Au Croissant d'Or".)

Depuis 2018 le Marché aux Noix est organisé par le "Veiner Nëssmoort a.s.b.l. et depuis, ViArt y a un stand avec:

> NOCINO – liqueur de noix fait maison 

> VEINER SCHOCK – beurre de chocolat fait maison, avec des noix par dessus (nouveau: 2 sortes: normal et végétalien)

> LIMONELLATA – confiture de citrons fait maison

> Cartes postales avec différentes vue sur l'oeuvre d'art réalisée sur le mur du barrage par l'artiste Klaus Dauven dans le cadre du 10e anniversaire du KonschTour.

> la carte de membre ViArt (30€)

 

2020: cette année, le marché aux noix a été annulé à cause de la pandémie.

2021: ViArt ne participe pas à la version restrainte du marché aux noix de cette année. Ce weekend-là, l'exposition "Les sinistrés" est à voir à la Veiner Konstgalerie (14h00-18h00).

2022: ViArt a de nouveau un stand de vente, dans la Grand-rue, à côté de la boulangerie "Au Croissant d'Or".

2023: Vous trouverez le stand de ViArt dans la Grand-Rue près du mur vers la "Veiner Konstgalerie" (à côté de la boulangerie "Au Croissant d'Or".)

Nëssmoort2022_Raym
Nëssmoort 2022 détail
Nëssmoort 2019
Nëssmoort 2019
Nëssmoort 2019
Nëssmoort 2019
Nëssmoort 2019
Nëssmoort 2019
Nëssmoort 2018
bottom of page