top of page

KonschtmArt 2022
at the Castle of Kewenig

Konschtmaart_Affiche-A3--2022.jpg

De KonschtmArt ass en Austellungsmaart wou professionnel Konscht an Konschthandwierk ugebuede gëtt.

 

Och dëst Joer ass de KonschtmArt vun ViArt rëm am Kader vum Krëschtmaart vum Schlass Kewenig, de Samsteg den 3. Dezember 2022. De Krëschtmaart, mat sengem Musik-programm geet vun 14:00 bis 22:00 Auer. Et ass awer gutt méiglech datt d'Kënschtler schon éischter d'Féiss kaal hunn an hiere Stand zou maachen.

W.e.gl. denkt drunn datt déi meescht Kënschtler keen Aparat hunn fir mat der Kaart kënnen ze bezuelen. Just Boer, Paypal oder Digi-cash. Merci fir är Verstees-de-mech.

Der KonschtmArt ist ein Kunstmarkt, wo profes-sionnelle Kunst und Kunsthandwerk angeboten werden.

 

Auch dieses Jahr findet er wieder im Kader des Weihnachtsmarkts vom Schloss Kewenig statt, am Samtag den 3. Dezember 2022. Der Wihnachtsmarkt mit seinem Musik-programm läuft von 14:00 bis 22:00 Uhr. Sehr wahrscheinlich werden die austellenden Künstler aber vorher kalte Füsse bekommen und ihren Ausstellungsstand dicht machen.

Bitte denken Sie daran, dass die meisten Künstler keine Möglichkeit haben für Kreditkartenzahlung. Nur Bargeld, Paypal und Digicash. Danke für ihr Verständnis.

The KonschtmArt is an art-market, where you can buy professional arts and crafts.
 


Also this year it will take place during the Christmas market of the castle Kewenig, on Saturday the 3rd of December 2022. The Christmas market with its music program will be open from 2 p.m. to 10 p.m.. It is very likely that the exhibiting artists will get cold feet beforehand and close their exhibition stands earlier.

 


Please note that most of the artists are not able to accept credit cards. Only cash, Paypal and Digicash. Thank you for your comprehension.

Le KonschtmArt est un marché d'art où sont vendus des oeuvres professionnelles d'art et d'artisanat.

Cette année encore, il se déroulera dans le cadre du marché de Noël du Château Kewenig, le samedi 3 décembre 2021. Le marché de Noël avec son programme de musique sera ouvert de 14h00 à 22h00. Il est fort probable que les artistes exposants aient froid aux pieds avant l'heure et ferment leurs stands d'exposition.

Pensez à ce que la plupart des artistes n'acceptent pas le payement par CB, mais uniquement espèces, Paypal et Digicash. Merci pour votre compréhension.

KonschtmArt 2021
at the Castle of Kewenig

Affiche A3 Konschtmaart 2021.jpg

COVID-CHECK 2G

De KonschtmArt ass e Maart wou professionnel Konscht an Konscht-handwierk ugebuede gëtt.

 

Och dësst Joer ass de KonschtmArt vun ViArt am Kader vum Krëscht-maart vum Schlass Kewenig, e Samsteg den 04. Dezember 2021 vun 12:00 bis 20:00 Auer. (Entrée just mat Covid Check 2G)

W.e.gl. denkt drunn datt déi meescht Kënschtler keen Aparat hunn fir mat der Kaart kënnen ze bezuelen. Just Boer, Paypal oder Digi-cash. Merci fir är Verstees-de-mech.

Der KonschtmArt ist ein Kunstmarkt, wo profes-sionnelle Kunst und Kunsthandwerk angeboten werden.

 

Auch dieses Jahr findet er im Kader des Weihnachts-markts vom Schloss Kewenig statt, am Samtag den 04. Dezember 2021 von 12:00 bis 20:00 Uhr. (Eintritt nur mit Covid Check G2)

Bitte denken Sie daran, dass die meisten Künstler keine Möglichkeit haben für Kreditkartenzahlung. Nur Bargeld, Paypal und Digicash. Danke für ihr Verständnis.

The KonschtmArt is an art-market, where you can buy professional arts and crafts.

Also this year it will take place during the Christmas market of the castle Kewenig, on Saturday the 4th of December 2021, starting from 12 a.m. to 8 p.m. (Entry only with Covid Check 2G)


Please note that most of the artists are not able to accept credit cards. Only cash, Paypal and Digicash. Thank you for your comprehension.

Le KonschtmArt est un marché d'art où sont vendus des oeuvres professionnelles d'art et d'artisanat.

Cette année encore, il se déroulera dans le cadre du marché de Noël du Château Kewenig, le dimanche 04 décembre 2021 de 12h00 à 20h00. (Covid Check 2G à l'entrée)

Pensez à ce que la plupart des artistes n'acceptent pas le payement par CB, mais uniquement espèces, Paypal et Digicash. Merci pour votre compréhension.

Fréjors-KonschtmArt 2021
at the Castle of Kewenig
04. & 05.IV.2021

 

ofgesot |abgesagt | cancelled | annulé

Konschtmaart-Fréihjoer-2400x2400.png

 by Zahrée Veerman (2021)

KonschtmArt 2020
at the Castle of Kewenig

 

ofgesot |abgesagt | cancelled | annulé

Capture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202020-1

KonschtmArt 2019

at the Castle of Kewenig

Affiche A3 Konschtmaart 2019.jpg

De KonschtmArt ass e Maart wou professionnel Konscht an Konscht-handwierk ugebuede gëtt.

 

Dësst Joer ass de KonschtmArt vun ViArt am Kader vum Krëscht-maart vum Schlass Kewenig, e Sonndeg den 08. Dezember 2019 vun 10:00 bis 20:00 Auer. (Gratis Entrée a gratis Navette vun Körperich bei d'Schlass an zréck.)

W.e.gl. denkt drunn datt um KonschtmArt net mat der Kaart ka bezuelt ginn. Just Boer, Paypal an Digi-cash sinn méiglech. Merci fir är Verstees-de-mech.

Der KonschtmArt ist ein Kunstmarkt, wo profes-sionnelle Kunst und Kunsthandwerk angeboten werden.

 

Dieses Jahr findet er im Kader des Weihnachts-markts vom Schloss Kewenig statt, am Sonntag den 08. Dezember 2019 von 10:00 bis 20:00 Uhr. (Der Eintritt ist frei, gratis Shuttle-Bus von Körperich zum Schloss und zurück.)

Bitte beachten Sie dass während dem 

KonschtmArt kann nicht mit Karte gezahlt werden. Nur Bargeld, Paypal und Digicash sind möglich. Danke für ihr Verständnis.

The KonschtmArt is an art-market, where you can buy professional arts and crafts.

This year it will take place during the Christmas market of the castle Kewenig, on Sunday the 8th of December 2019, starting from 10 a.m. to 8 p.m. (Free entry and free shuttle service from Körperich to the castle.)

Please note that during KonschtmArt can not be paid by card. Only cash, Paypal and Digicash are possible. Thank you for your comprehension.

Le KonschtmArt est un marché d'art où sont vendus des oeuvres professionnelles d'art et d'artisanat.

Cette année, il se déroulera dans le cadre du marché de Noël du Château Kewenig, le dimanche 08 décembre 2019 de 10h00 à 20h00. (L'entrée est gratuite et une navette gartuite circule entre Körperich et le château.)

Veuillez noter que pendant KonschtmArt, vous ne pouvez pas payer par carte. Seuls les paiements en espèces, Paypal et Digicash sont possibles. Merci pour votre compréhension.

KËNSCHTLER | KÜNSTLER | ARTISTS | ARTISTES
2019

Rol BACKENDORF – Metallbiller | Metalbilder | metalworks | oeuvres en métal

Lydie BOURSIER – Molerei | Malerei | paintings | peintures

Mariette FLENER – Drockaarbechten | Druckarbeiten | prints | empruntes

Marina HERBER – Molerei | Malerei | paintings | peintures

Assy JANS – Skulpturen | Skulpturen | sculptures | sculptures

Marie-Josée KERSCHEN – Skulpturen | Skulpturen | sculptures | sculptures

Nathalie LESURE – Zeechnungen | Zeichnungen | drawings | dessins

Florence LOPEZ – Bijouen | Schmuck | jewellery | bijoux

Jane PLAHE – Keramik | Keramik | ceramic | céramique

Ania POLFER – Molerei | Malerei | paintings | peintures

Carlo SIGNORINI – Mosaik | Mosaik | mosaics | mosaïques

Nathalie THILL – Bijouen | Schmuck | jewellery | bijoux

COPYRIGHT: ENGEL VICTOR - VIART_8931
COPYRIGHT: ENGEL VICTOR - VIART_8927
COPYRIGHT: ENGEL VICTOR - VIART_8953
COPYRIGHT: ENGEL VICTOR - VIART_8950
Auteur Photo: Nathalie Thill
Auteur Photo: Assy Jans -102015
Auteur Photo: Assy Jans -102031
Auteur Photo: Assy Jans -102057
Auteur Photo: Nathalie Thill
Auteur Photo: Nathalie Thill
COPYRIGHT: ENGEL VICTOR - VIART_8929
Auteur Photo: Nathalie Thill
Auteur Photo: Nathalie Thill

KonschtmArt 2018

at the Castle of Vianden

Affiche_KonschtmArt18_artistes_.jpg

De KonschtmArt ass e Maart wou professionnel Konscht an Konscht-handwierk ugebueden gëtt.

Dëst Joer op den Datumer:

> Freideg, 30. November 2018 vun 10:00 bis 16:00 Auer (7€/Erwuessenen)

> Samsteg, 1. Dezember 2018 vun 10:00 bis 16:00 Auer (7€/Erwuessenen)

> Sonndeg, 2. Dezember 2018 vun 10:00 bis 16:00 / 19:00 Auer (7€/Erwuessener)

+ De Scholdschäin @ 16:00 > INFO Concert (ausverkaf!)

 

Fir 2018 ass de WantermArt ëmbenannt ginn an heecht ab lo KonschtmArt, fir all Confusioun mat den Advents- an Krëscht-Wantermäert aus de Féiss ze goen.

Der KonschtmArt ist ein Kunstmarkt, wo profession-nelle Kunst und Kunst-handwerk angeboten werden.

 

Dieses Jahr an folgenden Tagen:

> Freitag, den 30. November 2018 von 10:00 bis 16:00 Uhr (7€/Erwachsener)

> Samstag, den 1. Dezember 2018 von 10:00 bis 16:00 Uhr (7€/Erwachsener)

> Sonntag, den 2. Dezember 2018 von 10:00 bis 16:00 / 19:00 Uhr (7€/Erwachsener)

+ De Scholdschäin @ 16:00 > INFO Konzert (ausverkauft!)

 

2018 wurde der WantermArt zum sogenannten KonschtmArt, um jedes Missverständnis mit den Wintermärkten zur Advents- und Weihnachts-zeit aus dem Weg zu gehen.

The KonschtmArt is an art-market, where you can buy professional arts and crafts. 

It takes place on:

> Friday 30th of November 2018 from 10:00 to 16:00 (7€/adult)

> Saturday 1st of December 2018 from 10:00 to 16:00 (7€/adult)

> Sunday 2nd of December 2018 from 10:00 to 16:00/ 19:00 (7€/adult)

+ De Scholdschäin @ 16:00 > INFO Concert (sold out!)

 

The former named WantermArt has been called KonschtmArt, to make no confusion with the Xmas-wintermarkets.

Le KonschtmArt est un marché d'art où sont vendus des oeuvres professionnelles d'art et d'artisanat.

 

Les dates sont les suivantes:

> vendredi, le 30 novembre 2018 de 10h00 à 16h00 (7€/adulte)

> samedi, le 1er décembre 2018 de 10h00 à 16h00 (7€/adulte)

> dimanche, le 2 décembre 2018 de 10h00 à 16h00/ 19h00 

(7€/adulte)

+ De Scholdschäin @ 16h00 > INFO concert (complet!)

 

Depuis 2018, ce marché connu avant sous le nom WantermArt s'appelle désormais KonschtmArt pour éviter toute confusion avec les marchés de Noël traditionnels.

KËNSCHTLER | KÜNSTLER ARTISTS | ARTISTES
2018

Rol BACKENDORF, Mea BATEMAN, Gérard CLAUDE, Brigitte DUEZ, Carlo FEYEREISEN, Mariette FLENER,

Marina HERBER, Marie-Josée KERSCHEN, Kelly KLAPP, Tiina Laan-Dondelinger, Nathalie LESURE,

Florence LOPEZ, Gilbert LOPEZ, Alvaro MARZAN, Fabienne PENNY-KONEN, Jane PLAHE, Ania POLFER, Guy SCHUMACHER, Carlo SIGNORINI, Nathalie THILL

WantermArt 2017

at the Castle of Vianden

Vum 09. bis den 17. Dezember 2017 organiséiert ViArt a.s.b.l. de Konscht-Wantermaart vun de professionelle Kënschtler aus der Groussregioun, am Veiner Schlooss, déi iech hei d'Geleeënheet ginn, een wierklech ee zegaartegen Kaddo fir d'Feierdeeg ze fannen. Ween also net iergend eng onperséinlech Masseproduktioun schenke wëll, an op der Sich no eppes Handsignéiertem ass, dee wäert hei säi Gléck fannen. Dobäi kann een och nach Kënschtler perséinlech kenneléieren an an hirem sengem Schafen ënnerstëtzen.

Vom 09. bis zum 17. Dezember 2017 organisiert die ViArt a.s.b.l. den Kunst-Wintermarkt professionel-ler Künstler der Groß-region, im Schloss in Vianden. Diese ermöglich-en ihnen, für die Feiertage einzigartige Geschenke zu entdecken. Wenn Sie also nicht handelsübliche, unpersönliche Massenware verschenken wollen und, auf der Suche nach etwas handsigniertem sind, dann werden Sie hier Ihr Glück finden. Zudem haben Sie die Gelegenheit die Künstler persönlich kennenzulernen und sie in ihrem Schaffen zu fördern.

Between the 9th an the 17th of December 2017, the ViArt a.s.b.l. gives you the possibility to meet and support professional artists from around Luxembourg at an wintermarket full of art in the castle in Vianden. Specially before the end of the year celebrations in case you don't like to buy those impersonal mass productions. Here you will find very unique, hand signed gifts for your beloved ones.

Du 09 au 17 décembre 2017, l'a.s.b.l. ViArt organise un marché d'art au château de Vianden où, des artistes professionnels de la grande région vous proposeront des pièces uniques à acquérir spécialement pour les jours de fête. Donc, si vous êtes désireux à éviter les produits impersonnels de masse, laissez-vous émerveiller par ces oeuvres signées à la main et, profitez de l'occasion pour rencontrer des artistes et pour ainsi les soutenir dans leur travail.

KËNSCHTLER | KÜNSTLER | ARTISTS | ARTISTES
2017

Rol BACKENDORF, Gérard CLAUDE, Peggy DIHÉ, Mariette FLENER, Josiane GINTER, Marina HERBER,

Fabien JAUGET, Marie-Josée KERSCHEN, Kelly KLAPP, "KIT EMPIRE", Tanja KREMER-SOSSONG,

Nathalie LESURE, Patricia LIPPERT, Michèle LUDOVICY, Christiane MODERT, Alex MÜLLER, Charlotte MUNIKEN, Gery OTH, Jim PEIFFER , Christine PILLOT, Ania POLFER, Diana PROKOT, Nathalie THILL, Zahrée VEERMAN

 by Zahrée Veerman (2017)

Kewenig_Visuel_KonschtmArt_Zahrée2019.jp

 by Zahrée Veerman (2019)

Konschtmaart-Fréihjoer-2400x2400.png

 by Zahrée Veerman (2021)

bottom of page