top of page

Les invités

Les invités ass eng Serie vun Konschtausstellungen déi ViArt vun Mäerz bis Oktober an der Veiner Konstgalerie organiséiert.

All Ausstellung ass eng Konfrontatioun vun 2 professionnellen Kënschtler, déi vun ViArt invitéiert goufen, fir de Raum ze gestallten.

D'Ausstellungen daueren 3 Wochen a sinn ëmmer vun Mëttwochs bis Sonndegs vun 14 bis 18 Auer ze gesinn. (D'Entrée ass gratis.)

 

D'Vernissagen, mat jeweils engem musikaleschen Happening, sinn normalerweis Sonndegs vun 17 bis 19 Auer. D'Kënschtler sinn dann och selwer do.

Aktuel Infos fannt Dir am Ënner-Menü vun der Rubrik Veiner Konstgalerie

Les invités ist eine Serie von Kunstausstellungen die ViArt von März bis Oktober in der Veiner Konstgalerie organisiert.

Jede Ausstellung ist eine Konfrontation von 2 professionellen Künstlern, die Von ViArt eingeladen wurden um den Raum der Galerie zu gestallten.

Die Ausstellungen dauern in der Regel 3 Wochen und sind immer von Mittwochs bis Sonntags von 14 bis 18 Uhr zu besichtigen. (Der Eintritt ist frei.)

 

Die Vernissagen, mit musikalischem Happening, sind normalerweise Sonntags von 17 bis 19 Uhr. Die Künstler sind dann auch anwesend.

Aktuelle Infos finden Sie im Unter-Menü der Rubrik Veiner Konstgalerie

Les invités is a series of art exhibitions that ViArt organizes from March to October at the Veiner Konstgalerie.

Each exhibition is a confrontation of 2 professional artists – invited by ViArt – who design the space of the gallery.

The exhibitions usually last 3 weeks and can always be visited from Wednesday to Sunday from 2 p.m. to 6 p.m. (Admission is free.)

 

The vernissages, with musical happenings, are usually on Sundays from 5 p.m. to 7 p.m. The artists are then also present.

Actual information can be found in the under-menu of the heading Veiner Konstgalerie

Les Invités est une série d'expositions d'art que ViArt organise de mars à octobre à la Veiner Konstgalerie.

Chaque exposition est une confrontation de 2 artistes professionnels – invités par le comité de ViArt – qui s'approprient l'espace de la galerie.

Les expositions durent généralement 3 semaines et sont toujours visibles du mercredi au dimanche de 14h à 18h. (L'entrée est gratuite.)

Les vernissages, avec animations musicales, ont généralement lieu le dimanche de 17h à 19h, en présence des artistes.

Vous trouverez les informations actuelles dans le sous-menu de la rubrique Veiner Konstgalerie

bottom of page